Kurs motorowodny sternik morski

na fali - kursy, rejsy i dobra zabawa

Kurs Motorowodny Sternik Morski

Motorowodnego Sternika Morskiego Wrocław, Mrzeżyno

KURS

1150*

PLN

Cena za kurs.
Zapraszamy!

PAKIET VIP

2000

PLN

Indywidualny kurs.
Zapraszamy!

ZNIŻKI

50%

ZNIŻKA DOTYCZY EGZAMINU

Uczniowie max 26
i studenci.

KURS SM + MSM

1650*

PLN

Cena za kurs bez patentu.
Zapraszamy!

EGZAMIN

350

PLN

Cena za egzamin.
Zapraszamy!

ZNIŻKI

50%

ZNIŻKA DOTYCZY EGZAMINU

Uczniowie max 26
i studenci.

Zapoznaj się z naszym Regulaminem.

 

Informacje szczegółowe

Kursy Mrzeżyno

Port Rybacki ul. Portowa 1 Mrzeżyno oraz Wrocław
Teoria W Sali wykładowej ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Wrocław 50-319 Poziom -1 Pływania Odra Wrocław.

Kurs Sternik Motorowodny – terminy
Nr Kursu Od Egzamin godz. Miejsce
MSM1 Kwiecień 15:00 Wrocław
MSM2 Maj 15:00 Wrocław
MSM3 Czerwiec 15:00 Mrzeżyno
MSM4 Lipiec 15:00 Mrzeżyno

Data zakończenia kursu jest terminem egzaminu.

Teoria: Pięć wykładów.

Uwaga! Wymagany staż morski wypływany na morzu na jachtach motorowych lub żaglowych w minimum dwóch rejsach w czasie 200 godzin.

Staż musi być na drukach Karta rejsu lub Opinia z rejsu. Staż jest przesyłany z wnioskiem do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Możliwość Kursu weekendowego we Wrocławiu

Jak wygląda część teoretyczna kursu?

Pięć wykładów – proszę uważnie przeczytać powyższe szczegóły – wymagany staż morski.

Jak wygląda kurs praktyczny?

4 godziny pływania . Plus samodzielne pływania na innych jednostkach.

Kto może otrzymać patent motorowodnego sternika morskiego?

§ 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Do czego upoważnia patent morskiego sternika motorowodnego?

Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Pamiętaj!

 

Klient nasz Pan

dostosujemy się do twojego czasu. Szanujemy czas naszych klientów. Dlatego posiadając własne biuro i sale wykładową jesteśmy w stanie dostosować się do każdych godzin. Dodatkowo możemy zrobić szkolenie w firmie naszego Klienta.

 

 

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?

Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie licencji zawierający:

a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 9 kwietnia 2013 r.

w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

1) wniosek o wydanie licencji zawierający:

a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,

b) datę,

c) rodzaj patentu,

d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu motorowodnego sternika morskiego.

Teoria.

Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtu, w tym:

a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego, b) wyposażenie jachtu morskiego;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;

3) locja, w tym:

a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

4) nawigacja, w tym:

a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;

5) meteorologia, w tym:

a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

6) sygnalizacja i łączność, w tym:

a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;

7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;

8) ratownictwo, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f ) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka.

Umiejętności praktyczne:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.

3) Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach III i IV.