...
+48 502 075 737 centrumnafali@gmail.com

Kurs

2000

pln

cena za kurs

Terminy egzaminów

egzamin

350

pln

cena za egzamin

Terminy egzaminów

egzamin

%

Zniżka dla uczniów do 26-roku życia oraz studentów

Zniżka dotyczy wyłącznie ceny egzaminu co po odliczeniu 50% daje 175 zł.

Szkolenie indywidualne lub wyjazdowe

Cena 2000 zł.

Kurs Sternik motorowodny + Motorowodny sternik morski

2400 PLN

Biuro, w którym odbywają się egzaminy na kurs motorowodny
}

Czas przeprowadzania kursów

Każdy poniedziałek o godz. 18:00

Okrez przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Sala wykładowa
ul. Bolesława Prusa 38-40/20, Poziom -1
50-319 Wrocław

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Pięć wykładów – proszę uważnie przeczytać powyższe szczegóły – wymagany staż morski.

Jak wygląda kurs praktyczny?
4 godziny pływania . Plus samodzielne pływania na innych jednostkach..

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 18. rok życia;
  2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
  3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Uwaga! Wymagany staż morski wypływany na morzu na jachtach motorowych lub żaglowych w minimum dwóch rejsach w czasie 200 godzin.
Staż musi być na drukach Karta rejsu lub Opinia z rejsu. Staż jest przesyłany z wnioskiem do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Teoria
Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtu, w tym:

a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego, b) wyposażenie jachtu morskiego;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę usterek możliwych do usunięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;

3) locja, w tym:

a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;

4) nawigacja, w tym:

a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;

5) meteorologia, w tym:

a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych;

6) sygnalizacja i łączność, w tym:

a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;

7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;

8) ratownictwo, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f ) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Praktyka
 
Umiejętności praktyczne:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:

a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;

2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie.

3) Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu sternika motorowodnego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach III i IV.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.