...
+48 502 075 737 centrumnafali@gmail.com

Kurs

3000

pln

cena za kurs

Terminy egzaminów

egzamin

350

pln

cena za egzamin

Terminy egzaminów

egzamin

%

Zniżka dla uczniów do 26-roku życia oraz studentów

Zniżka dotyczy wyłącznie ceny egzaminu co po odliczeniu 50% daje 175 zł.

Szkolenie indywidualne lub wyjazdowe

Cena 2000 zł.

Kurs Żeglarz jachtowy + Jachtowy sternik morski

4500 PLN

Biuro, w którym odbywają się egzaminy na kurs motorowodny
}

Czas przeprowadzania kursów

Każdy poniedziałek o godz. 18:00

Okrez przeprowadzania kursów

Od marca do grudnia

Miejsce przeprowadzania kursów

Kołobrzeg, Kamień Pomorski Mrzeżyno (zachodniopomorskie)

Jak wygląda część teoretyczna kursu?
Pięć wykładów – proszę uważnie przeczytać powyższe szczegóły – wymagany staż morski.

Jak wygląda kurs praktyczny?
4 godziny pływania . Plus samodzielne pływania na innych jednostkach..

Do czego upoważnia patent sternika motorowodnego?
Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Kto może otrzymać patent sternika?
§ 9. 1. Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
  1) ukończyła 18. rok życia;
  2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
  3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Jak zacząć? Gdzie złożyć wniosek na kurs?
Osoba ubiegająca się o wydanie licencji składa do właściwego polskiego związku sportowego (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego www.motorowodniacy.org) następujące dokumenty:
  1) wniosek o wydanie licencji zawierający:
    a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
    b) datę,
    c) rodzaj patentu,
    d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej
Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje

Teoria

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

1. Wiedza teoretyczna:

1) podstawy budowy jachtów motorowych;

2) silniki i układy napędowe, w tym:

a) budowa silników,

b) obsługa i konserwacja silników,

c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,

d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

3) manewrowanie jachtem motorowym;

4) zasady prowadzenia skuterów wodnych;

5) podstawy locji, w tym w szczególności:

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,

b) mapy i przewodniki,

c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

6) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a) podstawowe informacjeo morsk ich służbach ratowniczych,

b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,

c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,

d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,

e) udzielanie pierwszej pomocy,

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

7) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a) skala prędkości wiatru,

b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,

c) komunikaty meteorologiczne;

8) pomoce nawigacyjne;

9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

 

Praktyka

Umiejętności praktyczne:

1) manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;

2) manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) alarm „człowiek za burtą”;

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

 

3. Egzamin na patent jachtowego sternika morskiego dla osób, które nie posiadają patentu żeglarza jachtowego, obejmuje zakres wiedzy teoretycznej określonej w częściach I i II.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.