...
+48 502 075 737 centrumnafali@gmail.com

Wybierz kurs

14 + 13 =

Administratorem danych osobowych, które wnioskodawca poda w niniejszym formularzu, stanie się Stowarzyszenie Klub Na Fali (dalej Na Fali), z siedzibą we Wrocławiu. Dane podane we wniosku zostaną zaewidencjonowane w Na Fali i będą wykorzystywane w działalności statutowej Stowarzyszenia oraz dla sprawdzania tożsamości osoby przystępującej obecnie do egzaminu, w celu przystąpienia do egzaminu na patent, jak również do nawiązywania korespondencji/kontaktu telefonicznego, aby po informować o imprezach sportowych organizowanych/objętych patronatem Na Fali, a także o promocjach produktów i usług związanych z działalnością Na Fali. Przystępująca/y do egzaminu wypełnia wniosek dobrowolnie, a po podaniu swoich danych osobowych nabywa prawo do kontroli ich dalszego wykorzystywania i prawo do uzasadnionego korygowania ich treści. Nie podanie danych oznacza odstąpienie od zamiaru ubiegania się o patent. Oświadczam, że powyższe dane są poprawne i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w ww. zakresie na zasadach respektujących przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.). Ponadto moje dane osobowe, zawarte we wniosku, mogą być udostępniane przez Na Fali innym podmiotom dla celów marketingowych i medialnych (np. producentom sprzętu i wyposażenia motorowodnego, nart, odzieży sportowej, dziennikarzom i literatom itp.).

* Osoby, które chcą się zapisać na kurs holowania narciarza wodnego, muszą podać następujące informacje; numer patentu sternika motorowodnego, data wydania i data uzyskania.

** Osoby, które chcą się zapisać na kurs motorowodnego sternika morskiego lub jachtowego sternika morskiego, muszą mieć za sobą dwa rejsy morskie minimum 200 godzin. Wpisz, ile godzin wypływałeś(aś) w pierwszym i drugim rejsie.

Pamiętaj, by na kurs przyjść z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.